Tuksi Noortelaagri kodukord

 1. Laagri territooriumilt omavoliline lahkumine on keelatud.
 2. Koos rühmaga teedel liikudes tuleb järgida ettevaatusabinõusid.
 3. Suplemine rannas toimub ainult koos oma rühma ja kasvatajatega/treeneritega; vees kasvatajatest/treeneritest sügavamale minek on laste ohutuse huvides keelatud. Ujuma viimisel, ujumise ajal ning laagrisse tagasi liikumisel peab olema iga 10 noore kohta vähemalt kaks täiskasvanut; ohutuse tagamiseks peab ujumise ajal olema üks täiskasvanu vees ja üks kaldal.
 4. Sööklas toob iga laps ise toidunõud nõudepesusse. Toitu tõstetakse ette nii palju, kui soovitakse ära süüa.
 5. Iga laps vastutab oma toa ja asjade korrashoiu eest.
 6. Prügi kogutakse  prügikottidesse. Tubade prügikottide täitumisel saab need tühjendada prügikonteinerisse.
 7. Ruumidest lahkudes kustutatakse tuled (ka WC, saun, söökla jt üldkasutatavad ruumid, kust lahkutakse viimasena).
 8. Laagri treeningutest, võistlustest ja muudest ühisüritustest võtavad osa kõik laagris osalejad.
 9. Laagri juhtkond ja kasvatajad/treenerid ei vastuta kaasa võetud raha, väärisesemete ja telefonide eest.
 10. Igaüks hoiab oma asju hoolikalt. Telefoni kasutamise korras lepitakse kokku oma grupi kasvatajate/treeneritega.
 11. Kasutatud spordivahendid viiakse mängu lõppedes tagasi oma kohale või sinna kust need võeti.
 12. Siseruumides (elutuba, söökla, saun, Halli saal jne) ei mängita palli ega spordita. Välja arvatud juhul, kui selle korraldab kasvataja/treener.
 13. Igaüks meist püüab olla teistele eeskujuks ja sõbraks, vajadusel abistatakse üksteist. Ole murelikule või õnnetule kaaslaagrilisele toeks.
 14. Kui on mure, siis räägi kasvatajaga/treeneriga! Vanemad ei saa ega ei pea last laagris aitama, selle jaoks on kasvataja/treener.
 15. Vaikne tund on puhketund, mis on ettenähtud puhkuseks (soovijatele uinakuks). Sel ajal ei ole lubatud tubadest väljumine, karjumine, ringijooksmine ja valju muusika mängimine.
 16. Teiste laagris olijate isiklike asjade puutumine on rangelt keelatud.
 17. Seintele, laudadele, toolidele, naridele jm kirjutamine, joonistamine ja sodimine ning muul moel laagri vara kahjustamine on keelatud. Materiaalse kahju tekitamisel laagri varale on kahju kohustatud hüvitama, kas kahju tekitaja, lapsevanem või hooldaja. Selle eest vastutab lapse laagrisse toonud kool, spordikool, klubi või projektlaagri korraldaja.
 18. Kodukorra korduvad või tahtlikud rikkujad saadetakse laagrist minema ja neile tuusiku maksumust ei tagastata.
 19. Kui laps lahkub laagrist enne vahetuse lõppu (eelneva kokkuleppeta), siis tuusiku maksumust ei tagastata.
 20. Laagri territooriumile on keelatud tuua esemeid ja aineid, mis võivad ohustada enda või teiste turvalisust (sh. on keelatud narkootilised, pürotehnilised, kergesti süttivad, mürgised, radioaktiivsed ained, samuti ebaselge koostisega ning tervist kahjustavad ained, samuti külm- ja tulirelvad või nende maketid). Juhul kui laagris osaleja käest (juurest/toast) leitakse eelpool nimetatud esemeid või aineid, võetakse need laagrijuhataja kätte hoiule ning tagastatakse lapsevanemale/hooldajale viimase nõudel. Laagris osaleja saadetakse esimesel võimalusel koju (laagritasu ei hüvitata). Vajadusel kaasatakse politsei.
 21. Alkoholi, tubakatoodete ja teiste mõnuainete laagri territooriumile toomine ning nende tarbimine on noortelaagri toimumise ajal keelatud.
 22. Hoonetes ja magamis- ja eluruumides on keelatud kasutada elektrilisi veekeeduvahendeid, lahtist tuld, küünlaid, kergestisüttivaid aineid.
 23. Tulekahju ja muude ohuolukordade tekkimisel tuleb sellest koheselt informeerida kasvatajat või 112 või laagri juhatajat telefonil +372 506 5688.
 24. Laagri territooriumil on öörahu kell 23.00-7.00